Deklaracja dostępności Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Tomczak.
 • E-mail: ewelina.tomczak@pultusk.pl
 • Telefon: 23 692 - 21 - 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela
 • Adres: 06 - 100 Pułtusk
  Juliusza Słowackiego 6
 • E-mail: biblioteka@pultusk.pl
 • Telefon: 23 692 - 21 - 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewel, ul. Juliusza Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk
- Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami, nie wyposażone w podjazdy dla wózków.
- W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
- W budynku wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów. Wypożyczalnia Główna i Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży znajduje się na parterze. Czytelnia oraz dział Regionaliów znajdują się na pierwszym i drugim piętrze, na które prowadzą schody bez windy. Materiały ze zbirów znajdujących się na wyższych kondygnacjach znoszone są użytkownikowi na parter.
- Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- Nie ma możliwości skorzystania na miejscu lub on-line z tłumacza języka.

Filia nr 1, ul. Tartaczna 67A
- Do budynku prowadzi jedno wejście z progiem bez schodów.
- Wszystkie działy rozmieszczone są na parterze. Przejście pomiędzy pomieszczeniami bez progów.
- W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
- Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania na miejscu lub on-line z tłumacza języka.

Filia nr 2, ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3
- Do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów.
- Wszystkie działy rozmieszczone są na parterze. Przejście pomiędzy pomieszczeniami bez progów.
- W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
- Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania na miejscu lub on-line z tłumacza języka.

Filia nr 3, ul. Na Skarpie 10
- Do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów.
- Wszystkie działy rozmieszczone są na parterze. Przejście pomiędzy pomieszczeniami z progami.
- W budynku brak usprawnień dla osób niepełnosprawnych.
- Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejscem dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
- W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania na miejscu lub on-line z tłumacza języka.

Projekt pt. Projekt Lem dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Projekt pt. Dawno, dawno temu... czyli opowieści moich dziadków dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych