Odjazdowy Bibliotekarz

II Pułtuski Rajd Rowerowy bibliotekarzy

Odjazdowy Bibliotekarz


REGULAMIN AKCJI I PRZEJAZDU ROWERÓW
W RAMACH IMPREZY "ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ"

 

PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 

IM. JOACHIMA LELEWELA

 

11 MAJA 2013 R.

 

 

1.Regulamin określa zasady akcji i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.

 

2.Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

 

3.Organizator zapewnia obecność służby porządkowej. Osoby odpowiedzialne za porządek będą miały identyfikatory imienne.

 

4.Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.

 

5.W akcji mogą wziąć udział wszystkie osoby mające więcej niż 13 lat; poniżej tego wieku osoby zobowiązane są pozostawać pod opieką uczestnika pełnoletniego.

 

6.Zabrania się udziału w akcji i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.

 

7.Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i akcji napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

 

8.Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.

 

9.Wymiana książek prowadzona podczas akcji przeprowadzona jest całkowicie za darmo. 

 

10.Uczestnicy akcji i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń Organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.

 

11. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 10 mogą zostać usunięte z akcji
i przejazdu lub przekazane policji.

 

12. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia
z akcji lub przejazdu danej osoby.

 

13. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.

 

14. Osoby uczestniczące w akcji i przejeździe zostaną zapoznane z regulaminem podczas otwarcia Rajdu oraz poprzez stronę internetową biblioteki: www.biblioteka.pultusk.pl

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.