Odjazdowy Bibliotekarz

Odjazdowy Bibliotekarz czyli III Pułtuski Rajd Rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego i rowerów ODJAZD - 31 maja godz. 1000

Odjazdowy Bibliotekarz

REGULAMIN AKCJI I PRZEJAZDU ROWERÓW
W RAMACH IMPREZY "ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ"
PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
M. JOACHIMA LELEWELA
31 MAJA 2014 R.


1.
Regulamin określa zasady akcji i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania
się uczestników.
2.
Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony
zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
3.
Organizator zapewnia obecność służby porządkowej. Osoby odpowiedzialne
za porządek będą miały identyfikatory imienne.
4.
Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną
odpowiedzialność i obowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający
innym uczestnikom przejazdu.
5.
W akcji mogą wziąć udział wszystkie osoby, mające więcej niż 13 lat; poniżej
tego wieku osoby zobowiązane są pozostawać pod opieką uczestnika
pełnoletniego.
6.
Zabrania się udziału w akcji i przejeździe osobom będącym pod wpływem
alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
7.
Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i akcji
napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
8.
Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania
zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
9.
Wymiana książek prowadzona podczas akcji przeprowadzona jest całkowicie
za darmo.
10.
Uczestnicy akcji i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów
ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń Organizatora, policji, służb
porządkowych i ratowniczych.
11.
Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające
postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń
podmiotów wymienionych w punkcie 10 mogą zostać usunięte z akcji
i przejazdu lub przekazane policji.
12.
Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia
z akcji lub przejazdu danej osoby.
13.
W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym
regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.
14.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rowery i inne rzeczy materialne
pozostawione podczas imprezy plenerowej na placu za biblioteką.
15.
Osoby uczestniczące w akcji i przejeździe zostaną zapoznane z regulaminem
podczas otwarcia Rajdu oraz poprzez stronę internetową biblioteki:
www.biblioteka.pultusk.pl

Projekt pt. Projekt Lem dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.