Regulamin Wyścig po historię

Regulamin Wyścig po historię

Regulamin konkursu

Wyścig po historię

 

 

I. Zasady ogólne

 

Konkurs organizowany jest w ramach Dni Patrona Miasta św. Mateusza

 

1. Organizatorzy:

 

- Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

- Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

- Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

 

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta Pułtusk

 

Patronat medialny:

Tygodnik Pułtuski

Pułtuska Gazeta Powiatowa

 

2. Cel konkursu:

 

- przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

- popularyzowanie kultury regionalnej,

- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

- kształtowanie poczucia własnej tożsamości,

- integracja społeczności pułtuskiej,

- rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.

 

3. Konkurs Wyścig po historię przeznaczony jest dla uczniów szkółpodstawowych kl. VI - VIII z terenu gminy Pułtusk.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie marszobiegu na wyznaczonej i rozpoznanej przez drużynę trasie. Każda drużyna na starcie otrzymuje mapę trasy i kartę udziału. W trakcie konkursu drużyna uzyskuje punkty za odpowiedzi na pytania i wykonanie konkurencji sprawnościowych. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione elementy.

 

 

4. Termin konkursu – 15 września 2021 r. (środa)

 

Godz. 1030 - szkoły podstawowe START sprzed budynku Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział

w Pułtusku, ul. Zaułek 22.

 

5. Szkoła wystawia czteroosobową drużynę z zaznaczeniem kapitana drużyny oraz nauczyciela opiekuna.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zgłoszone na piśmiew terminie do 8 września 2021 r. w sekretariacie Archiwum, ul. Zaułek 22.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imiona i nazwiska uczestników (z zaznaczeniem kapitana drużyny),

- nazwę i adres szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna drużyny).

 

Kolejność zgłoszeń decyduje o numerze startowym drużyny. Drużyny startują sprzed budynku Archiwum od godziny 1030 (w odstępach pięciominutowych).

 

6. Nagrody w konkursie.

 

Konkurswygrywa drużyna, która uzyska największą liczbę punktów. Drużyna, która zajmie I miejsce otrzymuje nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

7. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni zgłoszeni do konkursu automatycznie udzielają organizatorom zgody do przetwarzania oraz publikacji swoich danych osobowych na potrzeby związane z konkursem.

 

8. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni zgłoszeni do konkursu automatycznie i bezdyskusyjnie akceptują treść powyższego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania pod karą wykluczenia z konkursu przez organizatorów na jego dowolnym etapie.

 

9. Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu oraz wątpliwości wynikające z przebiegu konkursu rozstrzyga w sposób ostateczny komisja konkursowa.

 

 

II. Zasady szczegółowe

 

 1. Punkty za pytania konkursowe.

 1. Na punkcie kontrolnym sędzia zadaje drużynie 1 pytanie.

 2. Drużyna wybiera pytanie losowo podając jego numer.

 3. Pytania mają formę zamkniętą (testową).

 4. Na pytanie odpowiada tylko jeden wybrany w drodze losowania zawodnik i liczy się tylko pierwsza odpowiedź.

 5. Za poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje – 3 punkty.

 6. Za błędną odpowiedź lub jej brak drużyna otrzymuje 5 sekund kary.

 7. Karę wpisuje się w kartę drużyny i dolicza do łącznego czasu uzyskanego w trakcie konkurencji biegowej.

 

 1. Konkurencje sprawnościowe.

 1. Drużyny wykonują w trakcie konkursu po 3 konkurencje sprawnościowe:

- na punkcie nr 8strzał piłką do miniaturowej pustej bramki z odległości 5 m (2 członków wytypowanych przez drużynę wykonuje po 1 strzale),

- na punkcie nr 9 astrzelanie z łuku ( zawodnicy oddają z odległości 8 m po 3 strzały do tarczy, konkurencję zaliczają 2 celne strzały).

b) Każdą konkurencję wykonuje po 2 wskazanych przez kapitana zawodników.

c) Każdy zawodnik ma tylko 1 próbę podejścia do konkurencji.

d) Nie przewiduje się podejść próbnych.

e) Za każde poprawne wykonanie przez zawodnika zadania, drużyna otrzymuje 1 punkt (łącznie może uzyskać 2 punkty za konkurencję sprawnościową).

f) Między punktem nr 8 a nr 9drużyna biegnie na czas – zgodnie
z zapisem w punkcie nr 3 Regulaminu.

 

3. Czas.

 1. Czas mierzony jest na ostatnim etapie - od chwili wypuszczenia drużyny przez startera z punktu nr 8 – do chwili osiągnięcia mety przez ostatniego zawodnika drużyny na punkcie nr 9.

 2. Wyniki wpisuje sięw kartę drużyny.

 3. Czas punktuje się następująco:

Szkoły podstawowe:

I. miejsce – 7 pkt

II. miejsce – 6 pkt

III. miejsce – 5 pkt

IV. miejsce – 4 pkt

V. miejsce – 3 pkt

VI. miejsce – 2 pkt

 1. Łączny czas zlicza się na podst. osiągniętego wyniku po doliczeniu ewentualnych kar z punktów kontrolnych.

4. Wyłonienie zwycięzcy.

W wypadku, gdy dwie pierwsze drużyny uzyskają jednakową liczbę punktów, o wygranej decydują odpowiedzi na pytania dodatkowe. Drużyny odpowiadają na przemian do czasu popełnienia pierwszego błędu.

 

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku z siedzibą przy ulicy
  Zaułek 22, 06-100 Pułtusk, tel. 23 692 34 97 oraz Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela z siedzibą przy ul. Słowackiego 6,
  06-100 Pułtusk, tel.: 23 692 21 51, e-mail: biblioteka@pultusk.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia
  2016 r.) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji na stronie internetowej organizatora wizerunku i danych osobowych uczestników konkursu.

 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
  do realizacji celów konkursu.

 5. Udostępnianie danych osobowych nie jest przewidziane.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
  do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Załączniki

 

1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (opiekun)

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (uczeń)

4. Bibliografia.

5. Bank pytań.

 

 

Organizatorzy

 

 AŁĄCZNIK NR 1

 

 

 

........................................................................ (pieczęć Szkoły)(data)

 

 

 

Konkurs Wyścig po historię

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

(wpisać drukowanymi literami)

KLASA

IMIĘ

I NAZWISKO NAUCZYCIELA

PODPIS NAUCZYCIELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY: .....................................................................................................................

 

ADRES SZKOŁY: .......................................................................................................................

 

 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: ................................

 

.......................................................................................................................................................

 

AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY

 

 

 

.......................................................................

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

 

 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA należy złożyć w sekretariacie Archiwum w Pułtusku, ul. Zaułek 22

ZAŁĄCZNIK NR 2Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku oraz Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu historyczno-sprawnościowego „Wyścig po historię”.

 

……………………………..                                                ……………………………………

Miejscowość i data                                                                                                              Podpis

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej i Facebooku organizatora konkursu historyczno-sprawnościowego „Wyścig po historię” mojego wizerunku i danych osobowych.

 

……………………………..                                                ……………………………………

Miejscowość i data                                                                                                              Podpis

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………..

…………………………………… przez Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku oraz Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu historyczno-sprawnościowego „Wyścig po historię”.

 

……………………………..                                                ……………………………………

Miejscowość i data                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej i Facebooku organizatora konkursu historyczno-sprawnościowego „Wyścig po historię” wizerunku
i danych osobowych ……………………………………….

 

……………………………..                                                ……………………………………

Miejscowość i data                                                                                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.