VII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”.

W tym roku już po raz siódmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

VII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”.

 

W tym roku już po raz siódmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września 2012 r. Jury wybierze 20 lub więcej finałowych prac spośród, których wyłoni 6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas finałowej gali. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl  Najważniejsze informacje w skrócie:

1.Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Mazowsze – pomysł na weekend dwa kroki stąd”  oraz w dwóch kategoriach wiekowych:
1) do 16 roku życia (włącznie),
2) powyżej 16 roku życia.
2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
3. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w regulaminie konkursu.
4. Fotografie można przesyłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego), lub osobiście do 28 września 2012 r. do godz. 16 00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”.
5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:
a. tytuł konkursu;
b. tytuł zdjęcia;
c. miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu;
d. dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail;
e. wiek uczestnika konkursu.
6. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).
7. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych:
I miejsce 3 000 zł,
II miejsce 2 000 zł,
III miejsce 1 500 zł. 

UWAGA!Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory oświadczeń znajdują się w regulaminie. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

Na wszelkie pytania związane z konkursem fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” odpowiedzą pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
Iwona Siwik                         (22) 59-79-571    i.siwik@mazovia.pl
Hanna Wiszniewska     (22) 59-79-573    hanna.wiszniewska@mazovia.pl
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej brak powoduje dyskwalifikację uczestnika. Poniżej wzór oświadczenia, dostępny także na stronie www.mazovia.pl:

O Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących województwo mazowieckie.Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:Administratorem danych osobowych VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:Marszałek Województwa MazowieckiegoUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiegoul. Jagiellońska 26, 03-719 WarszawaDane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu

............……………………………………………
Data, miejscowość, podpis  autora zdjęcia
(w przypadku osób niepełnoletnich także
rodzica lub opiekuna prawnego )
  

VII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

POD HONOROWYM PATRONATEM

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ADAMA STRUZIKA

 

REGULAMIN

 I. Postanowienia ogólne

§1 

1. Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”, zwany dalej „konkursem” jest otwarty dla wszystkich fotografów amatorów mieszkających lub uczących się na terenie Mazowsza.
2.  Temat VII edycji konkursu - „Mazowsze – pomysł na weekend dwa kroki stąd ” .
3.  Nabór zdjęć  będzie trwał do 30 września 2012 r.

II. Warunki uczestnictwa

§ 2. 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1) do 16 roku życia (włącznie);
2) powyżej 16 roku życia.
2. Konkurs skierowany jest do amatorów.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, według wzoru:

Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki ......................... (imię nazwisko) w VII edycji konkursu „Mazowsze bliskie sercu" w 2012 r.

 ……………………………………………
Data, miejscowość, podpis
rodzica/opiekuna prawnego

III. Zasady przygotowania prac konkursowych

§ 3.

1. Do konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematycznie VII edycji konkursu.
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia.
3. Przyjmowane będą zdjęcia czarno-białe, sepia oraz kolorowe w preferowanym formacie 15 x 21cm wywołane na papierze fotograficznym. Do wywołanego zdjęcia należy dołączyć jego zapis cyfrowy na CD  (preferowane parametry: plik JPG, 1MG, w rozdzielczości 300 DP, wymiar 2200x1535 pikseli).
4. Nie można zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie można też przesyłać fotografii
e-mailem.
5. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż, używanie programów do obróbki zdjęć.
6. Fotografii nie należy ozdabiać, podklejać na innym papierze. 

§ 4.

Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:
1) tytuł konkursu;
2) tytuł zdjęcia;
3) miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu;
4) dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail;
5) wiek uczestnika konkursu.

§ 5.

1. Do fotografii należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści:
„Oświadczam, iż jestem autorem zdjęcia i udzielam automatycznie bez dodatkowego oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie prezentowania fotografii we wszelkich wydawnictwach i publikacjach oraz akcjach promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu złożonego oświadczenia”. 

……………………………………………
Data, miejscowość, podpis  autora zdjęcia
(w przypadku osób niepełnoletnich także
rodzica/opiekuna prawnego)

2. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej brak powoduje dyskwalifikację uczestnika. Poniżej wzór oświadczenia, dostępny także na stronie www.mazovia.pl:


O Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących województwo mazowieckie.Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
Administratorem danych osobowych VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

……………………………………………
Data, miejscowość, podpis  autora zdjęcia
(w przypadku osób niepełnoletnich także
rodzica lub opiekuna prawnego )

3. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).

§ 6.

1. Fotografie można przesyłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w terminie określonym w ust. 1 do godz. 16 00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35.
2. Fotografie złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą zakwalifikowane do konkursu, w przypadku wysłania fotografii pocztą decyduje data stempla pocztowego.

§ 7.  

Fotografie nie spełniające wymogów, o których mowa w § 2 – 6, nie będą brały udziału w konkursie.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

§ 8.

Oceny fotografii dokona Jury konkursuw składzie:
1) Marszałek Województwa Mazowieckiego;
2) Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego nadzorujący pracę Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki;
3) przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych;
4) Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
5) Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 
6) przedstawiciel Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
7) przedstawiciel Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Szczegółowy skład Jury konkursu określi Marszałek Województwa Mazowieckiego w formie zarządzenia.

§ 9.

Wszystkie fotografie zakwalifikowane do konkursu oceniane będą według 2 kategorii wiekowych, o których mowa w § 2 ust.1.

§ 10.

1.  Jury wybierze zdjęcia finałowe, a podczas gali wręczenia nagród przedstawi 6 zwycięzców konkursu.
2.  Jury przyzna nagrody finansowe oraz wyróżnienia w 2 kategoriach wiekowych:
1) za pierwsze miejsce w każdej z obu kategorii – kwota 3000 zł;
2) za drugie miejsce w każdej z obu kategorii - kwota 2000 zł;
3) za trzecie miejsce w każdej z obu kategorii – kwota 1500 zł;
4) osoby wyróżnione otrzymają zestawy upominkowe.
3.  Jury zakwalifikuje fotografie do wystawy pokonkursowej.
4.  Z obrad Jury sporządza się protokół. 

§ 11.

 

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 12.

1. Lista Laureatów będzie dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa.
2. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych fotografii oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca 2012 r., po uprzednim zawiadomieniu o dokładnym terminie osób nagrodzonych bądź wyróżnionych.

V. Postanowienia końcowe 

§ 13. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu oraz niekomercyjnej promocji województwa mazowieckiego.
2. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane dane autora.
3. Z tytułu wykorzystania zdjęć autorom nie przysługują honoraria.

§ 14. 

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.  

§ 15. 

Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 16. 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.
2. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace zostaną odesłane autorom i nie będą wykorzystywane  przez Organizatora.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

§ 17.

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa.
Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel.  (22) 59 79 571 oraz (22) 59 79 573 lub wysyłając pytania na adresy e-mail: i.siwik@mazovia.pl oraz hanna.wiszniewska@mazovia.pl .

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.