Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje jubileuszową X edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje jubileuszową X edycję konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. , jakim jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: www.mazovia.pl w zakładce konkursy/ekokonkursy. Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego: konsole Sony PSP, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz radiomagnetofony - dla uczniów, a także urządzenia wielofunkcyjne dla szkół, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody: Pan Jarosław Warzywoda: (22) 59-79-466, Pani Beata Krzemińska - Borzyńska (22) 59 79 480 oraz Pani Agnieszka Zaremba (22) 59 79 474.


Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 maja 2012 r.

Regulamin

jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

§ 1.

Organizatorem jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego , zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie.
§ 2.

1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.
2.Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 3 września 2012 r.
3.Zakończenie Konkursu przewiduje się na dzień 30 listopada 2012 r.
4.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali.
 
§ 3.
1.Konkurs jest organizowany w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.
2. Celem Konkursu jest:

1) podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii
i ochrony środowiska naturalnego;
2) krzewienie dbałości o przyrodę poprzez ukazanie walorów mazowieckiej fauny i flory;
3) zainteresowanie dzieci krajobrazem i walorami kulturowymi Mazowsza, a zwłaszcza Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym;
4) rozwijanie wśród dzieci postaw pro-ekologicznych wobec otaczającego środowiska naturalnego;
5) inspiracja do dalszych działań na rzecz ekorozwoju.

§ 4.

1. Konkurs będzie przeprowadzany w trzech etapach:
1) I Etap –  szkolny, przeprowadzony indywidualnie w każdej ze szkół biorących udział w Konkursie;
2) II Etap – przeprowadzony w siedzibie właściwej miejscowo Delegatury, a dla terenów, które nie są objęte zasięgiem działania Delegatur – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie;
3) III Etap – wojewódzki, przeprowadzony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
2. Konkurs będzie przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:
1) I grupa wiekowa - klasy 0 - III szkoły podstawowe;
2) II grupa wiekowa - klasy IV - VI szkoły podstawowe;
3) III grupa wiekowa - klasy I - III gimnazjum.
§ 5.

1. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wystawiane w poprzednich edycjach Konkursu oraz prace, które były wystawiane i nagradzane w innych konkursach z zakresu ekologii.
2. Prace posiadające więcej niż jednego autora, a także w przypadku gdy uczestnik Konkursu będzie autorem więcej niż jednej pracy, zostaną automatycznie wykluczone z Konkursu.
3. Przygotowane prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu, zgodnie z § 1.
4. Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach poszczególnych grup wiekowych:
1) I grupa wiekowa:
a) plakat ekologiczny,
b) praca plastyczna;
2) II grupa wiekowa:
a) plakat ekologiczny,
b) album ukazujący piękno mazowieckich krajobrazów;
3) III grupa wiekowa:
a) reportaż dotyczący ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych,
b) plakat ekologiczny.
5. Przygotowywane prace muszą spełniać następujące warunki:
1) plakat ekologiczny we wszystkich kategoriach wiekowych - wymyślony samodzielnie, promujący zachowania proekologiczne oraz zachęcający do dbania o przyrodę, wykonany dowolną techniką na papierze formatu A3, dwuwymiarowy (płaski);
2) praca plastyczna w I grupie wiekowej, wykonana dowolną techniką na papierze formatu A3, dwuwymiarowa (płaska);
3) album ukazujący piękno mazowieckich krajobrazów w II grupie wiekowej,  praca wykonana w formie plakatu, na którym zostaną umieszczone zdjęcia o dowolnym formacie wraz z opisami, praca ma za zadanie zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze Mazowsza, praca w formacie A2, dwuwymiarowa (płaska);
4) reportaż dotyczący ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych w III grupie wiekowej, praca polega na przygotowaniu reportażu dotyczącego problemów środowiskowych, reportaż powinien być żywą ilustracją rzeczywistości, praca z częścią tekstową i fotograficzną w formie gazetki ściennej. Praca na papierze formatu A2.
§ 6.

1. Prace zgłaszane są przez uczniów do Szkolnych Komisji Konkursowych indywidualnie.
2. Zgłoszenie do konkursu obejmuje:
1) wypełnioną, podstemplowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik Nr 1a-c do Regulaminu Konkursu;
2) pracę konkursową przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w § 5.
3. Każda praca na odwrocie powinna być opisana drukowanym pismem w prawym dolnym rogu (imię
i nazwisko autora pracy, wiek, dokładna nazwa i adres szkoły oraz  kategoria).
4. Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy Konkursu.
5. Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa nieodpłatnie Organizator Konkursu. Prawa te obejmują wykorzystanie całości lub części pracy oraz
są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.    

§ 7.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
1. W ramach I Etapu – Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły w składzie trzyosobowym, na posiedzeniu zamkniętym dokonuje wyboru przewodniczącego, a następnie oceny prac konkursowych. Z każdej kategorii i grupy wiekowej, Komisja wybiera tylko jedną pracę, która przechodzi do II Etapu Konkursu. W przypadku zakwalifikowania większej liczby prac z danej kategorii do II Etapu Konkursu, wszystkie przesłane prace w danej kategorii zostaną wykluczone przez Komisję Konkursową II Etapu.Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przekazuje do dnia 12 października 2012 roku prace zakwalifikowane do II Etapu wraz z „Kartami zgłoszeniowymi do Konkursu” oraz protokołem Komisji Konkursowej (stanowiącym załącznik Nr 2a-c do Regulaminu Konkursu), do Komisji II Etapu Konkursu (Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).
2. W ramach II Etapu – Komisja II Etapu Konkursu powołana przez Dyrektora właściwej miejscowo delegatury w składzie trzyosobowym (w tym osoba wyznaczona przez Dyrektora Departamentu Środowiska oraz przedstawiciel właściwego miejscowo parku krajobrazowego), na posiedzeniu zamkniętym dokonuje wyboru przewodniczącego, a następnie oceny prac konkursowych zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu. Zasięg terytorialny poszczególnych komisji II Etapu został określony w § 8 Regulaminu. Dla terenów, które nie są objęte zasięgiem działania Delegatur, Komisję Konkursową II Etapu Konkursu powołuje Marszałek Województwa Mazowieckiego. Z każdej kategorii i grupy wiekowej, komisja wybiera tylko jedną pracę, która przechodzi do III Etapu Konkursu. W przypadku zakwalifikowania większej liczby prac do III Etapu Konkursu, wszystkie przesłane prace w danej kategorii zostaną wykluczone przez Komisję Konkursową III Etapu.Przewodniczący Komisji II Etapu Konkursu przekazuje do dnia 2 listopada 2012 roku prace zakwalifikowane do III Etapu wraz z „Kartami zgłoszeniowymi do Konkursu” oraz protokołem Komisji Konkursowej (stanowiącym załącznik Nr 3a-c do Regulaminu Konkursu), do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5). Przewodniczący Komisji II Etapu Konkursu sprawuje nadzór nad sprawnym przeprowadzeniem prac komisji i przestrzeganiem Regulaminu Konkursu.
3. W ramach III etapu – Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu zamkniętym dokonuje oceny prac konkursowych zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu, a następnie wyłania laureatów I, II i III, miejsca w każdej kategorii i grupie wiekowej. Informacje o dokonanym wyborze oraz protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (stanowiący załącznik Nr 4a-c do Regulaminu Konkursu) pozostają w tajemnicy do czasu ich ogłoszenia podczas uroczystej gali dla laureatów Konkursu. Decyzja Komisji jest ostateczna. Do uczestnictwa w gali zaprasza się wszystkich uczestników zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu. Miejsce i termin uroczystej gali dla laureatów Konkursu zostaną określone w zaproszeniach.

§ 8.

Komisja II Etapu Konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Województwa Mazowieckiego, obradująca:
1) w Warszawie -  obejmuje zasięgiem działania powiaty: garwoliński,  grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski,  sochaczewski,   wołomiński,   wyszkowski, żyrardowski, warszawski – zachodni oraz m.st. Warszawa. Siedzibą Komisji jest Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa tel. 0-22 59-79-050, 0-22 59-79-052  fax. 0-22 59-79-051, e-mail: srodowisko@mazovia.pl;
2) w Ciechanowie obejmuje zasięgiem działania powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński. Siedzibą komisji jest Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, tel. 0-23 673-07-00, fax. 0-23 673-07-02, e-mail: urzmciechanow@mazovia.pl;
3) w Ostrołęce obejmuje zasięgiem działania powiaty: makowski, Ostrołęka-miasto, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski. Siedzibą komisji jest Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Ostrołęce,ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka, tel. 0-29 764-40-80, fax. 0-29 764-40-81, e-mail: urzmostroleka@mazovia.pl;
4) w Płocku obejmuje zasięgiem działania powiaty: gostyniński, Płock - miasto, płocki, sierpecki. Siedzibą komisji jest Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock, tel. 0-24 267-32-80, 0-24 267-32-93, fax. 0-24 262-32-90, e-mail: urzmplock@mazovia.pl;
5) w Radomiu obejmuje zasięgiem działania powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom-miasto, radomski, szydłowiecki, zwoleński. Siedzibą komisji jest Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiuul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom, tel. 0-48 368-29-60, fax.
0-48 368-29-61, e-mail: urzmradom@mazovia.pl;
6) w Siedlcach obejmuje zasięgiem działania powiaty:  łosicki, Siedlce-miasto, siedlecki, sokołowski
i węgrowski. Siedzibą komisji jest Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcachul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 0-25 631-15-40, 0-25 644-81-86, fax. 0-25 644-92-15, e-mail: urzmsiedlce@mazovia.pl.

§ 9.

Ustala się następujące kryteria oceny Prac Konkursowych:       
1) zgodność tematyczna 0 – 10 pkt;       
2) walory edukacyjne 0 – 10 pkt;       
3) oryginalność wykonania pracy 0 – 15 pkt.

§ 10.

1. Przewiduje się następujące nagrody:
1) indywidualne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca Konkursu w każdej kategorii i grupie wiekowej;
2) grupowe nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie zostali laureatami  Konkursu;
3) nagrody wyróżnienia dla osób, które zostały zakwalifikowane do III Etapu Konkursu;
4) nagrody upominki dla opiekunów uczniów zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu;
5) nagroda jubileuszowa dla szkoły, w której uczniowie byli  wielokrotnymi laureatami we wszystkich edycjach Konkursu  Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.
2. W danej kategorii placówka edukacyjna może otrzymać tylko jedną nagrodę grupową,
bez względu na liczbę laureatów.
3. Dodatkowym uhonorowaniem najlepszych prac będzie zamieszczenie ich fotografii w materiałach promocyjnych Województwa Mazowieckiego.   

§11.

1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz ankietą konkursową zostanie:
1) udostępniony na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego w Warszawie – www.mazovia.pl;
2) przesłany do Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Mazowieckiego w Warszawie w formie elektronicznej i wydruku;
3) przesłany w formie elektronicznej do gmin z terenu województwa mazowieckiego.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest także w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:  (0-22) 59-79-466 – Jarosław Warzywoda;(0-22) 59-79-480 – Beata Krzemińska – Borzyńska;(0-22) 59-79-474 – Agnieszka Zaremba.

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.