Wyścig po historię - regulamin

Regulamin konkursu

Wyścig po historię

 

 

I. Zasady ogólne

 

Konkurs organizowany jest w ramach Dni Patrona Miasta św. Mateusza

 

1. Organizatorzy:

  

- Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

- Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku

- Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

 

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta Pułtusk

 

Patronat medialny:

Tygodniki Pułtuski

Pułtuska Gazeta Powiatowa

 

2. Cel konkursu:

- przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

- popularyzowanie kultury regionalnej,

- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

- kształtowanie poczucia własnej tożsamości,

- integracja społeczności pułtuskiej,

- rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.

 

3. Konkurs Wyścig po historię przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I –III gimnazjów z terenu gminy Pułtusk i rozgrywany w II  kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie marszobiegu na wyznaczonej i rozpoznanej przez  drużynę trasie. Każda drużyna na starcie otrzymuje mapę trasy i kartę udziału. W trakcie konkursu drużyna uzyskuje punkty za odpowiedzi na pytania i wykonanie konkurencji sprawnościowych. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione elementy.

 

4. Termin konkursu – 19.09.2013 r.

Godz. 1030 - gimnazja

Godz. 1100 - szkoły podstawowe

START sprzed budynku Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku, ul. Zaułek 22.

 

5. Szkoła wystawia czteroosobową drużynę z zaznaczeniem kapitana drużyny oraz nauczyciela opiekuna.

W  konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zgłoszone na piśmie w terminie do 11 września 2013 r. w sekretariacie Archiwum, ul. Zaułek 22.

Bank pytań oraz karta zgłoszenia zostanie przesłana do szkół w terminie do 4 września 2013 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imiona i nazwiska uczestników (z zaznaczeniem kapitana drużyny),

- nazwę i adres szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna drużyny).

 

Kolejność zgłoszeń decyduje o numerze startowym drużyny. Drużyny startują sprzed budynku Archiwum od godziny 1030 (gimnazja) i 1100 (szkoły podstawowe) w odstępach pięciominutowych.

 

6. Nagrody w konkursie:

Konkurswygrywa drużyna, która uzyska największą liczbę punktów.

- Drużyna, która zajmie I  miejsce otrzymuje nagrodę rzeczową, oprócz tego drużyna zwycięska ma prawo do poszukiwania skarbu.                 

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

7. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni zgłoszeni do konkursu     automatycznie udzielają organizatorom zgody do przetwarzania oraz publikacji swoich danych osobowych na potrzeby związane z konkursem.

 

8. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni zgłoszeni do konkursu automatycznie i bezdyskusyjnie akceptują treść powyższego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania pod karą wykluczenia z konkursu przez  organizatorów na jego dowolnym etapie.

 

9. Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu oraz wątpliwości wynikające z przebiegu konkursu rozstrzyga w sposób ostateczny komisja konkursowa.

 

 

II. Zasady szczegółowe

1. Punkty za pytania konkursowe.

a)      Na punkcie kontrolnym sędzia zadaje drużynie 1 pytanie.

b)      Drużyna wybiera pytanie losowo podając jego numer.

c)      Pytania mają formę zamkniętą (testową).

d)      Na pytanie odpowiada tylko jeden wybrany w drodze losowania zawodnik i liczy się tylko pierwsza odpowiedź.

e)      Za poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje – 3 punkty.

f)       Za błędną odpowiedź lub jej brak drużyna otrzymuje 5 sekund kary.

g)      Karę wpisuje się w kartę drużyny i dolicza do łącznego czasu uzyskanego w trakcie konkurencji biegowej.

 

2. Konkurencje sprawnościowe.

a)      Drużyny wykonują w trakcie konkursu po 3 konkurencje sprawnościowe:

- na punkcie nr 8strzał piłką do miniaturowej pustej bramki z odległości 5  m  (2 członków wytypowanych przez drużynę wykonuje po
1 strzale),

- na punkcie  nr 9strzelanie z łuku ( zawodnicy oddają z odległości 8 m po 3 strzały do tarczy, konkurencję zaliczają 2 celne strzały).

b) Każdą konkurencję wykonuje po 2 wskazanych przez kapitana zawodników.

c) Każdy zawodnik ma tylko 1 próbę podejścia do konkurencji.

d) Nie przewiduje się podejść próbnych.

e) Za każde poprawne wykonanie przez zawodnika zadania, drużyna otrzymuje 1 punkt (łącznie może uzyskać 2 punkty za konkurencję sprawnościową).

f) Miedzy punktem nr 8 a nr 9 drużyna biegnie na czas - zgodnie z zapisem w punkcie nr 3 Regulaminu.

 

3. Czas.

a) Czas mierzony jest na ostatnim etapie - od chwili wypuszczenia drużyny przez startera z punktu nr 8 – do chwili osiągnięcia mety przez ostatniego zawodnika drużyny na punkcie nr 9.

b)      Wyniki wpisuje sięw kartę drużyny.

c)  Czas punktuje się następująco:

 

 

Szkoły podstawowe:                     Gimnazja:


I.      miejsce –  7 pkt           I.     miejsce – 6 pkt
II.    miejsce –  6 pkt          II.     miejsce –  4 pkt
III.  miejsce –  5 pkt          III.    miejsce –  3 pkt
IV.  miejsce –   4 pkt          IV.    miejsce –   2 pkt
V.    miejsce –  3 pkt                 
VI.  miejsce –  2 pkt
VII. miejsce –1 pkt

    

d) Łączny czas zlicza się na podst. osiągniętego wyniku po doliczeniu   ewentualnych kar  z punktów kontrolnych.

 

4. Wyłonienie zwycięzcy.

W wypadku, gdy dwie pierwsze drużyny uzyskają jednakową liczbę punktów, o wygranej decydują odpowiedzi na pytania dodatkowe. Drużyny odpowiadają na przemian do czasu popełnienia 1. błędu.

 

5. Zwycięska drużyna uzyskuje prawo poszukiwania skarbu.

a)      Juror udziela wskazówki, na podstawie której drużyna określa przybliżone miejsce ukrycia skarbu.

b)      Na znalezienie skarbu drużynama 15 minut.

c)      Jeżeli w określonym czasie drużyna zwycięska nie odnajdzie skarbu, prawo poszukiwania go przejmuje drużyna, która uzyskała II miejsce itd.

 

III. Załączniki

 1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

 2. Bibliografia.

 3. Bank pytań.

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.