IX Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

IX Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2014 skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom.

IX Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2014 skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom. Celem konkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych, tych, którzy poezję postrzegają w kategoriach lirycznego "ja", pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego, prosimy o nadsyłanie drogą pocztową jednego wiersza w wybranej przez Autora kategorii:wiersz o Pułtusku lub wiersz o tematyce ogólnej, do 24 kwietnia 2014 r. na adres Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwóch kategoriach przez jednego twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz – w czterech egzemplarzach - opatrzony godłem słownym i kategorią konkursową (prosimy o dołączenie płyty CD z tekstem wiersza).

W drugiej kopercie (opatrzonej tym samym godłem!) należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu oraz nazwę i adres szkoły (dla uczniów). Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2014 r.

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Pułtusk
Rada Miejska w Pułtusku
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela,
06-100 Pułtusk, ul. Słowackiego 6,
tel. (23) 692-21-51,
e - mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl

Patronat Artystyczny:
Adriana Szymańska – poetka

Patronat Medialny:
Tygodnik Pułtuski
Pułtuska Gazeta Powiatowa


Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza

im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Burmistrz Miasta Pułtusk i Rada Miejska w Pułtusku.

Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.

2. Terminarz konkursu:

Termin nadsyłania utworów do 24.04.2014 r.

Obrady jury 14 – 15.05.2014 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu czerwiec 2014 r.

3. Cele konkursu:

- zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,
- promocja miasta Pułtusk,
- upowszechnienie piękna języka polskiego,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,
- promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,
- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

4. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

5. Kategorie:

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- wiersz o Pułtusku,
- wiersz o tematyce ogólnej.

6. Nadsyłanie prac:

a) utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w druku komputerowym formatu A4,

b) wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym),

GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

c) do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze, pisane na komputerze:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania,

- telefon oraz ewentualny e - mail kontaktowy.

Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Organizatorzy proszą też o podanie źródła informacji o konkursie.

d) w kopercie powinien znaleźć się zapis: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. J. Lelewela dla celów statutowych'' oraz czytelny podpis autora.

e) każdy z autorów może przesłać tylko po jednym wierszu w obu kategoriach.

Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2014 r. na adres: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk.

7. Ocena prac:

a) do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

- były publikowane,

- były nagradzane w innych konkursach,

- nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze),

- zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.

Jury decyduje o:

- zakwalifikowaniu prac do konkursu,

- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,

- przyznaniu nagród.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

a) uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2014 r.

b) o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.

Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia nagrody rzeczowe.

Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.

Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta laureatów, po uprzednim wskazaniu przez nich rachunku bankowego.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.

9. Publikacje:

a) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym,

b) nadesłane prace nie będą zwracane,

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.


Szczegółowe informacje: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela,
ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, tel. (23) 692-21-51
e - mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl
Koordynatorzy: Barbara Zbrzezna, Ewelina Tomczak

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.