XII Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

XII Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

XII Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2017 skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom. Celem konkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych, tych, którzy poezję postrzegają w kategoriach lirycznego "ja", pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego, prosimy o nadsyłanie drogą pocztową jednego wiersza w wybranej przez Autora kategorii: wiersz o Pułtusku lub wiersz o tematyce ogólnej, do 28 kwietnia
2017 r. na adres Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwóch kategoriach przez jednego twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz – w czterech egzemplarzach - opatrzony godłem słownym i kategorią konkursową (prosimy o dołączenie płyty CD z tekstem wiersza).

W drugiej kopercie (opatrzonej tym samym godłem!) należy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres email oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich i zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1, a w przypadku osób nieletnich Załącznik nr 2.

Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2017 r. w Domu Polonii w Pułtusku.


Organizator:                                                                                    

Pułtuska Biblioteka  Publiczna im. Joachima Lelewela,      

06 – 100 Pułtusk, ul. Słowackiego 6,                              

tel. (23) 692-21-51,

e - mail: biblioteka@pultusk.pl

www.biblioteka.pultusk.pl                                                   


Patronat Honorowy

Burmistrz Miasta Pułtusk

Starosta Pułtuski


Patronat Artystyczny:

Adriana Szymańska – poetka


 

Regulamin XII Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza

im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.

Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.

2. Terminarz konkursu:

Termin nadsyłania utworów do 28 kwietnia 2017 r.

Obrady jury - maj

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu - czerwiec.

3. Cele konkursu:

- zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,

- promocja miasta Pułtusk,

- upowszechnienie piękna języka polskiego,

- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,

- promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,

- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

4. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

5. Kategorie:

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

- wiersz o Pułtusku,

- wiersz o tematyce ogólnej.

6. Nadsyłanie prac:

a) utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w druku komputerowym formatu A4,

b) wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym),

GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

c) do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze, pisane na komputerze:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania,

- telefon oraz ewentualny e - mail kontaktowy.

d) w kopercie powinno znajdować się oświadczenie dotyczące praw autorskich i zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1, a w przypadku osób nieletnich Załącznik nr 2.

e) każdy z autorów może przesłać tylko po jednym wierszu w obu kategoriach.

Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. na adres:

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk.

7. Ocena prac:

a) do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

- były publikowane,

- były nagradzane w innych konkursach,

- nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze oraz brak oświadczenia o którym mowa w pkt. 6 d),

- zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.

Jury decyduje o:

- zakwalifikowaniu prac do konkursu,

- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,

- przyznaniu nagród.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

a) uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu.

b) o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.

Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia nagrody rzeczowe.

Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.

Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta laureatów, po uprzednim wskazaniu przez nich rachunku bankowego.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.

9. Publikacje:

a) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym,

b) nadesłane prace nie będą zwracane,

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Szczegółowe informacje: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela,

ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, tel. (23) 692-21-51

e - mail: biblioteka@pultusk.pl

www.biblioteka.pultusk.pl

Koordynator: Barbara Zbrzezna, Kamil Uchnast.

 

Załącznik nr 1 - pobierz

 

Załącznik nr 2 - pobierz